Reklama
Koncerty w 2017 roku

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert zespołu z Krakowa "Paluszki Trio"

14 października (sobota) 2017 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Hanna Nieborak - wiolonczela
Wojciech Paluch - skrzypce
Dominik Prusinowski - fortepian
W programie utwory romantyczne i neoromantyczne z muzyki europejskiej XIX wieku


Trio fortepianowe "Paluszki Trio" w składzie: Hanna Nieborak (wiolonczela), Wojciech Paluch (skrzypce) oraz Dominik Prusinowski (fortepian) działa od marca 2017 r. Są tegorocznymi absolwentami Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, dyplomowanymi muzykami. Prezentują publiczności różne utwory - od klasyki po własne kompozycje.


Hanna Nieborak
Zamieszkała w Blechnarce. Absolwentka prof. Renaty Gąsiorek. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich. Koncertowała w orkiestrze Arco Cracovia. Brała udział w prawykonaniu Oratorium Piotra Pałki, gdzie pełniła rolę koncertmistrza. Koncertowała również we Francji, Finlandii i wielu miastach Polski. Oprócz muzyki interesuje się teatrem i filmem. Od dwóch lat pracuje jako wolontariusz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu.


Wojciech Paluch
Jaworznianin. Absolwent prof. J. Mrozika. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Członek krakowskiej orkiestry Ardente i Youth Chamber Orchestra, z którymi często koncertuje. Brał czynny udział w Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie - jednym z najważniejszych festiwali na świecie. Cieszy go muzyka i wszystko, co ma z nią jakikolwiek związek.


Dominik Prusinowski
Zamieszkały w Zakopanem. Uczeń prof. Katarzyny Orczyk. Niejednokrotnie wyróżniany na małopolskich konkursach pianistycznych. Koncertował na wielu ważnych uroczystościach pod patronatem Burmistrza Miasta Zakopane. Oprócz muzyki wykazuje zdolności literackie. Zwycięzca wojewódzkich konkursów poetyckich. Członek chóru Chopiniada. Występował jako aktor w krakowskim teatrze Groteska.


 

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, spotkanie

14 października (sobota) 2017 roku o godz. 11.00
Wstęp z zaproszeniami

Witryna Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego

 

Koncert na Dzień Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

13 października (piątek) 2017 roku o godz. 13.30
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]


Komisja Edukacji Narodowej (KEN), pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa, powołana 1773 po rozwiązaniu zakonu jezuitów; miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego; reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki; przejęty przez KEN majątek zakonu miał zapewnić podstawy materialne jej działalności. Komisja pozostawała pod protektoratem króla, cieszyła się pełną autonomią, jedynie w sprawach finansowych odpowiadała przed sejmem; początkowo w jej skład wchodziło 4 senatorów i 4 posłów, reprezentujących Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, później liczbę komisarzy powiększono; pierwszym prezesem został biskup I. Massalski, 1776 zastąpił go biskup M. Poniatowski (późniejszy prymas), brat króla; do najbardziej zasłużonych członków KEN należeli m.in.: A.K. Czartoryski, J. Chreptowicz, I. Potocki, A. Zamoyski. Prace KEN nad przygotowaniem nowych programów i nowych zasad organizacyjnych szkolnictwa trwały do 1780. Ostatecznie administracja szkolna została oparta na podziale terytorialnym na tzw. wydziały szkolne; podległość szkół w stosunku do władzy centralnej miała charakter hierarchiczny: KEN podlegały uniwersytety, zwane szkołami głównymi, im — szkoły wydziałowe (po jednej w każdym wydziale), tym zaś — szkoły podwydziałowe (po kilka w wydziale, łącznie z zakonnymi); od szkół podwydziałowych miały być zależne szkoły parafialne, tych jednak było znacznie mniej niż planowano, a więzy z wyższymi szczeblami szkolnictwa — słabe. Ze względu na trudności w przejmowaniu majątku pojezuickiego KEN nie mogła utrzymać wszystkich dawnych kolegiów i część z nich przekazała innym zakonom; pozostałe, tzw. szkoły akademickie albo narodowe, podlegały bezpośrednio KEN. W 1775 KEN powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, na którego czele stanął I. Potocki, sekretarzem został G. Piramowicz. Zadaniem Towarzystwa było opracowywanie programów i podręczników szkolnych, w rzeczywistości stało się ono „wydziałem pedagogicznym” KEN, sprawującym pieczę nad całym procesem edukacyjnym; z jego inicjatywy ukazało się wiele wartościowych książek szkolnych, jak: Elementarz dla szkół parafialnych narodowych pod redakcją G. Piramowicza (1785), tegoż autora Powinności nauczyciela (1787), O. Kopczyńskiego Gramatyka dla szkół narodowych (1778–81), M. Hubego Wstęp do fizyki dla szkół narodowych (1783) i in. Przy udziale członków Towarzystwa zostały opracowane 1780–83 Ustawy dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane — pierwszy w Europie kodeks szkolny obejmujący całość zagadnień administracyjnych i pedagogicznych związanych z funkcjonowaniem nowego systemu szkolnego. Ustawy... kładły też podwaliny kształtowania się zawodu nauczycielskiego przez ustanowienie praw i obowiązków tzw. stanu akademickiego, do którego zaliczono nauczycieli szkół narodowych. [...] KEN działała do 1794.
Źródło i dodatkowe informacje: encyklopedia.pwn.pl
Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej
Hugo Kołłątaj – Wikipedia: pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj


 


Strona 7 z 60