Reklama

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z cyklu pn. "Wieczory z Historią". Usłyszymy wykład prof. Krzysztofa Polechońskiego (Uniwersytet Wrocławski) pt. ''Represje wobec świadka Katynia. Przypadek Ferdynanda Goetla''

13 kwietnia (piątek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Strona IPN: wroclaw.ipn.gov.pl


Prof. Krzysztof Polechoński ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim studia polonistyczne (1989) i germanistyczne (1992). Od 1991 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej UWr w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 Roku. W 1997 r. obronił dysertację doktorską "Życie, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego. Próba monografii". Habilitację uzyskał w 2013 r. W zainteresowaniach badawczych koncentruje się na literaturze (zwłaszcza prozie) dwudziestolecia międzywojennego i okresu powojennego (ze szczególnym uwzględnieniem Drugiej Wielkiej Emigracji). W swoich pracach kieruje uwagę m.in. na biografie i postawy pisarzy, aspekty życia literackiego, problemy recepcji (np. literatury niemieckiej w Polsce). Współpracuje z germanistami oraz historykami, czego wyrazem jest m.in. dwutomowe opracowanie – wspólnie z Wojciechem Kunickim – "Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998", [t. I:] "Studium recepcyjne. Bibliografia", [t. II:] "Antologia tekstów" (Wrocław 1999 r. [właśc. 2000 r.]), a także wstępy do wyborów pism (w serii Biblioteka Narodowa): Józefa Piłsudskiego (1999, wznowienie 2003 r.; razem z Włodzimierzem Suleją) oraz Kazimierza Sosnkowskiego (2009 r.; wspólnie z Jerzym Kirszakiem). Przekłady z języka niemieckiego – zazwyczaj mniejszych tekstów lub fragmentów – zamieszczał w czasopismach, w serii książkowej Poznańska Biblioteka Niemiecka ("Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933", 1999; "O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku", 2008 r.; "Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone", 2009 r.), a także w tomie "Publicystyki politycznej 1919-1936" Ernsta Jüngera (2007 r.). Opublikował monografie: "Żywot człowieka uzbrojonego. Biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego" (2000 r.) oraz "Pisarz w czasach wojny i emigracji. Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960" (2012 r.). Artykuły, recenzje, tłumaczenia publikował m.in. w ''Arcanach'', ''Frazie'', ''Orbis Linguarum'', ''Kresach'', ''Niepodległości'', ''Nowych Książkach'', ''Odrze'', ''Pracach Literackich'', ''Przeglądzie Zachodnim'', ''Śląskim Notesie Historycznym'' oraz w tomach zbiorowych. Ma w swoim dorobku prace bibliograficzne i edytorskie (np. "Utwory zebrane" Eugeniusza Małaczewskiego, 2008 r.). Współredaguje edycję "Dzieł wybranych" Ferdynanda Goetla (2004 r.). Dwukrotnie jako stypendysta przebywał w Niemczech (1991/1992 i 2003/2004).